Tarieven en kwaliteit

Tarieven


Coaching, psychosociale counseling en pastorale counseling


Eerste sessie (intake) van 60 minuten: Gratis!

Vervolgsessie van 60 minuten: 69 euro, incl. btw


We willen graag dat professionele hulpverlening voor iedereen toegankelijk is. Mocht het standaard tarief een belemmering vormen, dan zijn er afhankelijk van de hoogte van het inkomen aangepaste tarieven mogelijk.


Gesprekken vinden plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 21.00 uur in een spreekkamer aan de Zelling 8 (gebouw Lucrasoft) in Hendrik-Ido-Ambacht of in ons pand in De Schoof 20.


Workshops/korte cursussen


Persoonlijke groei cursussen, inclusief 2 cursusdelen en cursusmateriaal: 119 euro per persoon, incl. btw


Annulering


Bij annulering van een intake of sessie langer dan 48 uur van te voren worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 48 uur maar langer dan 24 uur van te voren wordt, vanwege het niet meer kunnen annuleren van de praktijkruimte, de helft van het standaard tarief gerekend. Bij annulering van een intake of sessie korter dan 24 uur van te voren of het niet nakomen van een afspraak, blijft het afgesproken tarief van kracht.


Bij annulering of afzeggen van een workshop of korte cursus langer dan twee weken voor de start van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering of afzeggen van een workshop of korte cursus binnen twee weken voor de start van de cursus wordt het gehele cursusgeld in rekening gebracht.


Kwaliteit


Ethische verantwoording


Kwaliteit, professionaliteit en veiligheid zijn bij de Jong Coaching en Counseling belangrijk. We houden ons daarom aan de algemeen geldende beroepscodes voor coaches en counselors. Dit houdt onder meer in dat de Jong Coaching en Counseling er voor zorgt dat:


De cliënt veilig is en zich veilig kan voelen, door een ruimte te bieden die aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet. Waar de cliënt zichzelf kan en mag zijn, ongeacht zijn of haar leeftijd, geaardheid, godsdienst en/of levensovertuiging, geslacht, nationaliteit, politieke overtuiging, functie, ziekte of beperking, zolang de veiligheid van alle betrokkenen gewaarborgd blijft.

Alles wat de cliënt tijdens een sessie besproken heeft, binnenskamers blijft en dat vertrouwelijkheid en privacy van de cliënt gegarandeerd is. Dit houdt in dat er tegenover anderen gezwegen wordt over wat er in verband met de uitoefening van de functie van coach, counselor of pastoraal medewerker door de cliënt bekend wordt gemaakt. Tenzij met nadrukkelijke toestemming van de cliënt of dat ernstige misstanden of levensbedreigende situaties de hulpverlener tot spreken verplichten.

De Jong Coaching en Counseling zich ten allen tijde aan de wet houdt.

De cliënt altijd de eindregie houdt over zijn of haar hulpverleningsproces.

De hulpverlener direct aangeeft wanneer een hulpvraag buiten zijn bevoegdheden ligt, zoals bijvoorbeeld bij de behandeling van psychiatrische stoornissen zoals omschreven in DSM-V.

Er binnen de praktijk constant gewerkt wordt aan de verbetering van de kwaliteit van zorgverlening door middel van het regelmatig volgen van bijscholing, studieoverleg, intervisie en dergelijke.


Persoonsgegevens


Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  De Jong Coaching en counseling doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat De Jong Coaching en Counseling:


- zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens,


- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


- voldoet aan de eisen van deze wet.


Welke gegevens worden opgeslagen?


In eerste instantie worden alleen uw naam, mailadres en telefoonnummer opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u te kunnen op nemen, bijvoorbeeld over het plannen van een datum voor een intakegesprek en om u een intakeformulier te kunnen mailen. Bij het volgen van een traject zal uw mailadres gebruikt worden voor het versturen van huiswerkopdrachten en ook de factuur zal per mail worden toegezonden.


Onze website en e-mail worden gehost door One.com. Gegevens die u via de website of via de mail met ons deelt, worden opgeslagen via de gegevensopslag en databases van One.com en de algemene One.com applicatie. Ze bewaren uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall.


Wanneer u een traject bij de Jong Coaching en Counseling start, krijgt u per mail een intakeformulier toegestuurd. De gegevens die u hierop invult, worden gebruikt om u een passend traject te kunnen aanbieden. Besluit u na de intake verder te gaan met een traject, dan zullen deze gegevens worden toegevoegd aan uw persoonlijk dossier, dat in de loop van het traject zal worden uitgebreid. Uw dossier bevat de door u ingestuurde huiswerkopdrachten, met mogelijk door uw persoonlijke counselor toegevoegde aantekeningen over het verloop van het traject. Uw persoonlijk dossier zal uitsluitend door uw persoonlijke coach of counselor worden ingezien en bewerkt, tenzij wettelijke bepalingen tot inzage van derde dwingen. Naderhand zal uw dossier dubbel worden opgeslagen op 2 USB sticks, welke in een kluis, waarvan enkel uw persoonlijke coach of counselor de sleutel heeft, zal worden bewaard. Uw persoonlijk dossier zal, zoals de wet voorschrijft, 15 jaar worden bewaard.


Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt ook gebruikt voor de financiële administratie, zodat De Jong Coaching en Counseling of administrateur, een factuur kan opstellen.


Ook kunnen uw gegevens geanonimiseerd gebruikt worden tijdens intervisie of andere vormen van intercollegiale toetsing.


De gegevens uit uw dossier kunnen, met uw expliciete toestemming, ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:


-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het traject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar


-Voor gebruik bij waarneming tijdens (langdurige) afwezigheid van uw persoonlijke coach of counselor.


Als uw persoonlijke coach of counselor vanwege een andere reden gebruik wilt maken van uw gegevens, dan zal De Jong Coaching en Counseling u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Privacy op de factuur


Zoals vermeld, zijn er ook gegevens nodig om uw factuur te kunnen maken. Op de factuur die u ontvangt, staat het volgende vermeld:


Uw naam, adres, postcode en woonplaats


De factuurdatum en het factuurnummer


(Evt. een cliëntnummer)


de datum van de sessie


Het bedrag ex. Btw, het btw bedrag en het bedrag incl. btw.


Mocht u verdere informatie willen en/of klachten hebben over het privacybeleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.


Toestemming


Wanneer u ons persoonsgevens verstrekt, gaan we ervan uit dat u instemt met het verzamelen ervan en het gebruik voor die specifieke reden.


Indien we uw persoonsgegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing, zullen we u ofwel direct om uw expliciete toestemming vragen, of u de kans bieden om te weigeren.


Toestemming intrekken


Indien u, na eerder ingestemd te hebben, u bedenkt, kunt u uw toestemming voor contact door ons, voor het verzamelen of gebruiken van uw gegevens, op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via info@dejongcoachingencounseling.nl. Ook kunt een aanvraag indienen voor het vernietigen van uw dossier. Een voorbeeldbrief is aan te vragen via bovengenoemd mailadres.


Klachten


De Jong Coaching en Counseling is lid van een onafhankelijke klachtencommissie. Cliënten kunnen kostenloos de klachtenregeling en een toelichtingsfolder aanvragen via info@dejongcoachingencounseling.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Zorgbelang, afdeling informatie en klachtenopvang: www.zorgbelang-nederland.nl


We zullen er alles aan doen om een klacht samen zo goed mogelijk op te lossen.


Ervaringen


Lees hier enkele ervaringen van anderen met de Jong Coaching en Counseling.